The Bridge

Some post-apo fun. Inspiered by bridges in Stanczyki, Poland.